<p><font size="2" face="Arial">De Lage Landen vormen &#8220;de bakermat&#8221; van de beiaardkunst: dankzij een eeuwenlange evolutie beschikken we thans over indrukwekkende toreninstrumenten.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic is vandaag de schakel tussen dit rijke verleden en een zekere toekomst voor de beiaardkunst.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">De verworvenheden van toen worden met de techniek van vandaag gecombineerd om een nog bloeiender beiaardcultuur mogelijk te maken.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic maakt er een erezaak van om in functie van de beschikbare ruimte een aangepast ontwerp uit te werken waarbij de beiaard niet alleen optimaal te beluisteren is, maar ook superieur te bespelen.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Vanuit eigen ervaring kan Clock-O-Matic haalbaar advies aanreiken bij elk project: restauratie, aanpassingen, uitbreidingen of nieuwe realisaties. De modernste technologie staat hier in functie van optimale toreninstrumenten! </font></p> <p><font size="2" face="Arial"> Luidklokken vormen sinds eeuwen het &#8220;signum ecclesiae&#8221; &#8211; het teken van de Kerk. Dat ene kleine kleppende of luidende klokje bepaalt al een sfeer in de directe omgeving; een gelui van meerdere klokken maakt bij iedereen een onvergetelijke indruk. De doordringende klank van een zware stadsklok laat iedereen aanvoelen dat er iets te gebeuren valt: luidklokken verklanken belangrijke momenten en gebeurtenissen waar iedereen gevoelig voor is &#8230;</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic kan de vele mogelijkheden van klokkencombinaties realiseren en optimaliseren. Zowel technisch (met alle mogelijke variaties van synchroon luiden, met vliegende of vallende klepel) als muzikaal (met een harmonische en/of melodische samenstelling van de klokkenreeks). </font></p> <p><font size="2" face="Arial"> Tijdsaanduiding is van oudsher de eerste functie van vele torens. De tijd ligt echter al lang achter ons dat torenuurwerken het niet zo nauw namen met die tijd. Radiosynchronisatie garandeert vandaag een exacte tijdsaanduiding. Zomer- en wintertijd worden volledig automatisch omgeschakeld.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">De wijzerplaten en wijzers bepalen in sterke mate het uitzicht van de toren, het gebouw of monument. Clock-O-Matic besteedt hieraan de grootst mogelijke zorg om stijl en kleur te laten aansluiten bij de architectuur van het gebouw.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic adviseert u graag en kan voor elke toren of gebouw een passende wijzerplaat met cijfers en wijzers in elke stijl ontwerpen en realiseren: de keuzes naar model, gebruikte kleuren en materialen zijn immers zeer uitgebreid. Wijzerplaten, cijfers en wijzers kunnen gemaakt worden in hoogwaardige kunststof, koper, aluminium of roestvrij staal. De wijzers en cijfers worden al dan niet voorzien van bladgoud van 23.75 karaat.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Ook voor de restauratie van historische, mechanische torenuurwerken staat Clock-O-Matic ter beschikking. Het bijna verdwenen vakmanschap bij restauratie van mechanische torenuurwerken is een belangrijk kennisgebied van Clock-O-Matic! <br> Les Pays Bas se trouvent &agrave; l&#8217;origine de l&#8217;art du carillon. Gr&acirc;ce &agrave; l&#8217;&eacute;volution au fil des si&egrave;cles, nous disposons &agrave; pr&eacute;sent d&#8217;instruments de tour impressionnants.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">De nos jours,</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic forme le lien entre ce pass&eacute; riche et un avenir assur&eacute; pour l&#8217;art du carillon.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Les acquisitions de jadis sont combin&eacute;es avec la technique de maintenant afin de rendre la culture du carillon encore plus florissante et accessible.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic met un point d&#8217;honneur &agrave; &eacute;laborer un projet adapt&eacute; en fonction de l&#8217;espace disponible, assurant non seulement une &eacute;coute optimale mais permettant &eacute;galement un jeu parfait.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Forte de son exp&eacute;rience, Clock-O-Matic est &agrave; m&ecirc;me de fournir des conseils judicieux pour tout projet : restauration, adaptations, extensions ou r&eacute;alisations nouvelles. La technologie la plus moderne est au service des instruments de tour les plus &eacute;labor&eacute;s. <br> Depuis des si&egrave;cles, des cloches de vol&eacute;e forment le &#8220;signum ecclesiae&#8221; &#8211; le signe de l&#8217;Eglise. Une petite cloche volante ou sonnante d&eacute;termine d&eacute;j&agrave; une atmosph&egrave;re dans les alentours directs ; un carillonnement de plusieurs cloches laisse une impression inoubliable chez tout le monde. Le son d&#8217;une lourde cloche de ville &eacute;veille en chacun le sentiment que quelque chose est sur le point de se passer : des cloches de vol&eacute;e expriment des moments et des &eacute;v&eacute;nements importants qui ne laisse personne sans &eacute;motion&#8230;</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic est capable de r&eacute;aliser et d&#8217;optimaliser les nombreuses possibilit&eacute;s de combinaisons de cloches. Tant sur le plan technique (avec toutes les variations possibles de vol&eacute;e synchrone, avec battant r&eacute;trograde ou lanc&eacute;) que sur le plan musical (avec une composition harmonique et / ou m&eacute;lodieuse de la s&eacute;rie de cloches). </font></p> <p><font size="2" face="Arial"> De tout temps, l&#8217;indication de l&#8217;heure est la premi&egrave;re fonction de beaucoup de clochers. Cependant, l&#8217;&eacute;poque de l&#8217;heure approximative indiqu&eacute;e par les horloges de tours est r&eacute;volue. De nos jours, la synchronisation radio garantit une indication de temps exact. En outre, le passage de l&#8217;heure d&#8217;&eacute;t&eacute; &agrave; l&#8217;heure d&#8217;hiver se fait tout &agrave; fait automatiquement.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Les cadrans et les aiguilles attirent toujours le regard et influencent fortement notre vision du clocher, du b&acirc;timent ou du monument. Clock-O-Matic pr&ecirc;te beaucoup attention &agrave; cet aspect esth&eacute;tique, &agrave; ce que style et couleur soient assortis &agrave; l&#8217;architecture de l&#8217;ensemble.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic vous conseille avec plaisir et peut concevoir et r&eacute;aliser pour chaque tour ou b&acirc;timent un cadran assorti avec des chiffres et des aiguilles dans un style adapt&eacute;, &eacute;tant donn&eacute; que le choix du type, de la couleur utilis&eacute;e et du mat&eacute;riau est tr&egrave;s diversifi&eacute;. Les cadrans, les chiffres et les aiguilles peuvent &ecirc;tre fabriqu&eacute;s en mati&egrave;re synth&eacute;tique de haute qualit&eacute;, en cuivre, en aluminium ou en acier inoxydable. Les aiguilles et les chiffres peuvent aussi &ecirc;tre dor&eacute;s &agrave; la feuille d&#8217;or 23.75 carats.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic est aussi &agrave; votre disposition pour restaurer des horloges de tour m&eacute;caniques historiques. Le savoir-faire quasi oubli&eacute; relatif &agrave; la restauration des horloges de tour m&eacute;caniques est un domaine de connaissances important perp&eacute;tu&eacute; par Clock-O-Matic! <br>Die &#8222;Wiege&#8220; der Glockenspielkunst befindet sich in den &#8222;Niederen Landen&#8220;: Dank einer jahrhundertlangen Evolution verf&uuml;gen wir heutzutage &uuml;ber imponierende Turminstrumente.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic ist heute das Bindeglied zwischen dieser reichen Vergangenheit und einer sicheren Zukunft f&uuml;r die Glockenspielkunst.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Die damaligen Errungenschaften werden mit der jetzigen Technik kombiniert, so dass wir die Bl&uuml;te der Glockenspielkultur auch in Zukunft gew&auml;hrleisten k&ouml;nnen.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic erarbeitet f&uuml;r Sie einen geeigneten Entwurf, der dem verf&uuml;gbaren Raum angemessen ist, so dass Sie sich das Glockenspiel nicht nur optimal anh&ouml;ren, sondern es auch ebenfalls vorz&uuml;glich spielen k&ouml;nnen.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Das ist f&uuml;r uns Ehrensache.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Restauration, Anpassungen, Erweiterungen oder neue Realisationen: Clock-O-Matic kann Sie bei jedem Projekt erfahrungsgem&auml;&szlig; &uuml;ber machbare Alternativen beraten. Wir benutzen nur die modernsten Technologien, die optimale Turminstrumente gew&auml;hrleisten! <br> L&auml;uteglocken sind seit Jahrhunderten das &#8222;signum ecclesiae&#8220; &#8211; das Zeichen der Kirche. Die einzige kleine klappernde oder l&auml;utende Glocke bestimmt bereits die Sph&auml;re in der Umgebung; das L&auml;uten mehrerer Glocken macht auf jedermann einen unvergesslichen Eindruck. Der durchdringende Klang einer schweren Stadtglocke l&auml;sst jeden erf&uuml;hlen, dass etwas geschehen wird: L&auml;uteglocken vertonen wichtige Momente und Ereignisse, f&uuml;r die jeder sensibel ist&#8230;</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic kann die vielen M&ouml;glichkeiten der Glockenkombination realisieren und optimalisieren. Sowohl technisch (mit allen m&ouml;glichen Variationen des Synchronl&auml;utens, mit fliegendem oder fallendem Kl&ouml;ppel) als auch musikalisch (mit einer harmonischen und/oder melodischen Zusammenstellung der Glockenreihe). <br> Zeitangabe ist von alters her die erste Funktion vieler T&uuml;rme. Die Zeit, in der Turmuhren es nicht so genau mit der Zeit nahmen, haben wir schon l&auml;ngst hinter uns. Funksynchronisierung garantiert heute eine genaue Zeitangabe. Sommer und Winterzeit werden v&ouml;llig automatisch umgeschaltet. </font></p> <p><font size="2" face="Arial">Die Zifferbl&auml;tter und die Zeiger bestimmen in hohem Ma&szlig;e die Aussicht des Turms, Geb&auml;udes oder Monuments. Clock-O-Matic verwendet die gr&ouml;&szlig;te Sorgfalt auf den Stil und die Farbe, so dass diese sich perfekt der Architektur des Geb&auml;udes anpassen. </font></p> <p><font size="2" face="Arial">Clock-O-Matic beratet Sie gerne und kann f&uuml;r jeden Turm oder jedes Geb&auml;ude ein angemessenes Zifferblatt mit Ziffern und Zeigern in jedem Stil entwerfen und realisieren: es gibt ja eine reichhaltige Auswahl von Modellen, benutzten Farben und Materialien. Zifferbl&auml;tter, Ziffern und Zeiger k&ouml;nnen aus hochwertigem Kunststoff, Kupfer, Aluminium oder rostfreiem Stahl hergestellt werden. Die Zeiger und Ziffern werden je nach Wunsch mit 23.75 Karat Blattgold ausgestattet.</font></p> <p><font size="2" face="Arial">Auch f&uuml;r die Restauration historischer, mechanischer Turmuhren steht Clock-O-Matic zur Verf&uuml;gung. Das fast verschwundene </font>fachm&auml;nnische K&ouml;nnen bei der Restauration mechanischer Turmuhren ist ein wichtiger Kenntnisbereich von Clock-O-Matic! </p> <p><a href="http://www.clock-o-matic.com/index.asp?r=flash&s=1&l=fr">Campa fr </a></p> <p><a href="http://www.clock-o-matic.com/index.asp?r=flash&s=1&l=nl">Campa nl </a></p> <p><a href="http://www.clock-o-matic.com/index.asp?r=flash&s=1&l=gr">Campa de</a></p>